top of page

Algemene voorwaarden 

 

1 Algemeen 

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle overeenkomsten tussen de diëtist en haar opdrachtgevers. Onder opdrachtgever worden alle cliënten verstaan. Onder diëtist wordt het volgende verstaan: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. De diëtist heeft de vierjarige opleiding Voeding en Diëtetiek gevolgd en met succes afgerond, staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. 

 

2 Verhindering

Indien de cliënt niet in staat is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hier minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak van op de hoogte te stellen. Dit kan telefonisch (06-42547661) of per mail (info@dietistenpraktijksamen.nl). Wanneer de telefoon niet opgenomen wordt kan de voicemail ingesproken worden. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd worden, worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt de gereserveerde tijd van het consult gerekend. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en zijn dus voor eigen rekening. 

 

3 Tarieven

Dieetadvisering door de diëtist is voor drie uur opgenomen in de basisverzekering. In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis. 

Diëtistenpraktijk Samen hanteert de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken wordt daarnaast een toeslag van €20,00 gerekend, ongeacht reisafstand en reistijd. 

Indien mogelijk zal de diëtist de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Diëtistenpraktijk Samen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Indien het niet mogelijk is om de kosten te declareren, ontvangt de cliënt een factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL94 KNAB 0620 0915 68 ten name van Diëtistenpraktijk Samen.  

Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de website van Diëtistenpraktijk Samen (www.dietistenpraktijksamen.nl/tarieven) of u kunt dit navragen bij uw diëtist. 

 

4 Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 

 

5 Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 3 en 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00

 

6 Beëindigen behandeling 

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor de gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt hier tijdig van op de hoogte. 

 

7 Verschuldigdheid 

Verschuldigdheid Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

8 Aansprakelijkheid 

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 

9 Klachten

Diëtistenpraktijk Samen doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website: www.klachtenloket paramedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: T 030 310 09 29 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30) uur of per mail info@klachtenloketparamedici.nl

 

10 Contactgegevens

Diëtistenpraktijk Samen 

Telefoon: 06 - 42 54 76 61

Mail: info@dietistenpraktijksamen.nl

Website: www.dietistenpraktijksamen.nl

bottom of page